• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Είμαστε δεσμευμένοι στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και επενδύει σε ΑΠΕ.
 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων και την εμπορία βιομάζας.
 • ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
  Με επίκεντρο τη Θράκη η Χαρτοποιία Κομοτηνής εξάγει και δραστηριοποιείται με δικό της ανθρώπινο δυναμικό και εγκαταστάσεις σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Έως και 50% του τζίρου της έχει εξωστρεφή χαρακτήρα συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας εξασφαλίζοντας την απασχόληση.

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε"

ΑΡΜΑΕ: 47884/067/Β/00/0016.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικώτερα των άρθρων 2 (έδρα), 4 (σκοπός), 7 (Εκδοση Ομολογιακού Δανείου), 8 (Μετοχές), 13 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ελεγκτές), 32 (Ετήσιοι Λογαριασμοί – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), και 33 (Διάθεση Κερδών) και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μετά από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2016 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή, 25 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • ELINA Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • Τηλέφωνο: 25310 82216/18
 • Φαξ: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Κομοτηνή
 • ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - ΤΘ 57 (χάρτης)

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ