• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Είμαστε δεσμευμένοι στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και επενδύει σε ΑΠΕ.
 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων και την εμπορία βιομάζας.
 • Επιδότηση Τόκων Υφιστάµενων Δανείων ΜΜΕ πληττόµενων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Χαρτοποιϊα Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" ΑΡΜΑΕ: 47884/067/Β/00/0016.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Χαρτοποιϊα Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στηνΒιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/16-31/12/16 καθώς επίσης και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του λογ/σμού κερδών και ζημιών χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016
3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα χρήσεως 1/1/16-31/12/16.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017
5. Eγκριση για σύναψη ειδικών συμβάσεων εργασίας ή ανεξαρτήτων
υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/09/2017πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή, 17Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • ELINA Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • Τηλέφωνο: 25310 82216/18
 • Φαξ: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Κομοτηνή
 • ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - ΤΘ 57 (χάρτης)

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ